Definició de l'Absentisme

Ets a:

  • Imprimir (Nova finestra)

La primera dificultat que es planteja a les empreses per gestionar l'absentisme és precisament, la seva definició atès que no existeix una definició única.

Existeixen moltes definicions d'absentisme, de diferents autors i institucions. Totes són vàlides, serà l'empresa l'haurà de definir el concepte d'absentisme que posteriorment haurà d'analitzar i quantificar.

L'absentisme es defineix com l'absència d'una persona al seu lloc de treball, en hores que corresponguin a un dia laborable, dins la jornada legal de treball.

Altres definicions d'Absentisme:

OCDE (Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic) indica que les absències al treball per algun motiu justificat o injustificat, és un fenomen normal i universal, estant la dificultat en poder distingir el justificat del no justificat i aquí apareixen les dues denominacions, absència i absentisme, on la diferència radica en aquesta distinció.

  • Així M.V.Martínez Quintana analitza aquestes diferències i resumeix les absències com les no presencies "de dret ", protegides per la llei i els convenis i l'absentisme com les no presencies de "no dret" no protegides ni per llei ni pels convenis d'empresa.
  • J.Ignacio Orbegozo ofereix una altra definició que és molt utilitzada: "L'absència d'una persona al seu lloc de treball en hores que corresponen a un dia laborable, independentment de la seva justificació, dins la jornada legal de treball, mesura per la diferència en percentatge entre el número total d'hores de treball pactades en un període donat i el nombre d'hores de presència de tot el personal en els seus llocs de treball.

Font: Gestió de l'Absentisme Laboral. Editorial FREMAP 2008.