Estadístiques de l'Absentisme

Ets a:

 • Imprimir (Nova finestra)

​​​​​​​​​​​​​​Les dades sobre absentisme es poden obtenir a través de les següents fonts d'informació:

Enquesta trimestral de Cost Laboral

És una enquesta de periodicitat trimestral d'àmbit nacional realitzada a 28.500 establiments de més de 500 treballadors.

Amb la informació recollida en aquesta enquesta en l'informe Adecco sobre Absentisme – informe amb què col·labora FREMAP des de l'any 2012 i altres entitats com, AMAT, Garrigues, Iese i la Universitat Carles III de Madrid - es defineix i calcula la taxa d'absentisme amb la següent ràtio:

Taxa de Absentisme
=

Total d'hores no treballades per causes ocasionals(Jornades perdudes)

dividit entre

Total d'hores possibles de treball(Jornada pactada efectiva)

x 100
 • Hores no treballades (per causes ocasionals): S'exclouen les hores no treballades per vacances i festius i hores per ERTO's .
 • Hores pactades efectives: Suma de les hores pactades i les hores extraordinàries excloses les hores no treballades per vacances i festius i hores per EREt's .

Evolució taxa d'absentisme

2010 - Primer trimestre 2022

Dades Informe Adecco sobre Absentisme

Font: ETCL​. 

Font: VII Informe Adecco sobre absentisme. Capítol 3 marc estadístic. Aquest enllaç s'obrirà en una finestra emergent

Font: VIII Informe Adecco sobre Absentisme.Capítol 3. Marco estadístic. Aquest enllaç s'obrirà en una finestra emergent

Font: XI Informe Adecco sobre empresa saludable i gestió de l'absentisme. Capítol 4 Aquest enllaç s'obrirà en una finestra emergent

La taxa d'absentisme total (incapacitat temporal i per unes altres causes) va tenir la següent evolució:

 • 2008-2011: L'índex d'absentisme s'estabilitza al voltant del 4,7%
 • 2012-2013: L'índex d'absentisme disminueix del 4,3% al 4,1%
 • 2014-2016: L'índex d'absentisme va ser d'un 4,4%, 4,7% i 4,88% respectivament.
 • 2017: Repunta fins al 5’00% després del període de marcat descens des del 2008
 • 2018: L'índex d'absentisme es situo en un 5,26%
 • 2019: L'índex d'absentisme es situo en un 5,59%
 • 2020: L'índex d'absentisme es situo en un 7,06%%. Aquest increment és a causa d'un increment en l'hores no treballades per incapacitat temporal. No es tenen en compte en el càlcul de l'índex les hores de raons tècniques i econòmiques
 • 2021: L'índex d'absentisme es situo en un 6,6​%
 • 2022: L'índex d'absentisme es situo en un 6,5​%

Pel que fa a l'evolució de la taxa d'absentisme per incapacitat temporal va ser la següent:

 • 2007 al 2013: L'índex d'absentisme per incapacitat temporal es va reduir des del 3,85% el 2007 fins al 2,70% el 2013.
 • 2014-2015: L'índex d'absentisme s'incrementa del 2,96% al 3,25%
 • 2016-2017: L'índex d'absentisme per incapacitat temporal puja des del 3,44% al 3,58%
 • 2018: La taxa d'absentisme per IT va ser d'un 3,81%
 • 2019: La taxa d'absentisme per IT va ser d'un 4,12%
 • 2020: L'índex d'absentisme per incapacitat temporal va ser d'un 5,25%
 • 2021: L'índex d'absentisme per incapacitat temporal va ser d'un 4,99%
 • 2022: L'índex d'absentisme per incapacitat temporal va ser d'un 5,1​​%

Evolució Anual

. Dades Informe Trimestral 2019 Adecco sobre Absentisme: Salut i Benestar

Font: ETCL (any 2021).

Segons Causa

. Dades Informe Trimestral 2019 Adecco sobre Absentisme: Salut i Benestar

Font: ETCL. 

Per Sector

. Dades Informe Trimestral 2019 Adecco sobre Absentisme: Salut i Benestar

Font: ETCL​. 

Per Comunitats Autònomes

En l'enllaç s'ofereixen la Taxa d'Absentisme Laboral per CA, amb relació a l'índex Nacional.

Veure Taxa d'Absentisme per CA

Estadístiques, Pressupostos i Estudis de Seguretat Social

És una estadística mensual d'àmbit nacional publicada pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social que ofereix dades estadístiques per contingències comunes i per contingències professionals per cada comunitat autònoma, a partir de la informació subministrada per l'INSS (Institut Nacional de la Seguretat Social), l'ISM (Institut Social de la Marina), els MATEPSS (Mútues d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social) i s'obtenen les dades del conjunt SISTEMA (agregant les dades de l'INSS, ISM i MATEPSS)

Durada I NUMERO DE PROCESSOS
EntitatIncapacitat Temporal per Contingència Comuna (llevat d'Autònoms)Incapacitat Temporal per Contingència Professional COVID-19
Durada mitjana dels processos amb alta durant el períodeIncidència mitjana mensual per cada 1000 treballadors protegits Núm. mitjà de processos iniciats durant el períodeDurada mitjana dels processos amb alta durant el períodeIncidència mitjana mensual per cada 1000 treballadors protegits Núm. mitjà de processos iniciats durant el períodeDurada mitjana dels processos amb alta durant el períodeIncidència mitjana mensual per cada 1000 treballadors protegits Núm. mitjà de processos iniciats durant el període
Sistema41,32
30,63
1.587.084
26,36
5,53
320.290
8,93
42,65
2.368.961
INSS43,71
30,96
587.033
11,62
68,97
160.719
ISM* 163,93
18,34
2.190
37,93
21,61
880
--
Mútues39,95
30,52
1.057.861
42,44
2,86
158.691
8,93
42,65
2.368.961

Dades acumulades any 2021

Taula elaborada a partir de les dades obtinguda en l'estadística d'"Estadístiques Pressupostos i Estudis del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.

El Núm. mitjà mensual de processos : inclou les dades relatives a processos del qual fet causant hagi estat una contingència professional, corresponents a treballadors enquadrats en el Règim General, així com en els règims especials dels Treballadors del Mar i per a la Mineria del Carbó i que tinguin coberta aquesta contingència.

Font:Estadístiques, Pressupostos i Estudis de la Seguretat Social en pdf Aquest enllaç s'obrirà en una finestra emergent

Els indicadors del conjunt del SISTEMA de Seguretat Social per CC.AA els següents:

contingència comuna

 

Contingència Professional

 

Incapacitat Temporal COVID-19

Estadístiques AMAT

AMAT és una entitat sense ànim de lucre regulada per la Llei 19/1977 i la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d'Associació, i creada el 1986 per la unió de les voluntats de les Mútues (com a eina de participació empresarial per a la col·laboració en la gestió de la Seguretat Social). Avui dia a Espanya existeixen 19 Mútues col·laboradores amb la Seguretat Social.

AMAT disposa de dades del conjunt de tot el sector de Mútues.

contingència comuna

Contingència Comuna: Incidència mitjana i índex de dies de baixa per CNAE (dos dígits)


2021
CNAE Incidència mitjana​
Índex de Dies de Baixa
01Agricultura, ramaderia, caça i serveis que s'hi relacionen 14,77 1.090,07
02Silvicultura i explotació forestal 26,801.573,67
03Pesca i aqüicultura 16,52 1.351,81
05Extracció d'antracita, hulla i lignit 32,84 5.010,75
06Extracció de cru de petroli i gas natural 14,74 959,21
07Extracció de minerals metàl·lics 19,97 866,95
08Altres indústries extractives 20,13 1.140,93
09Activitats de suport a les indústries extractives 15,37 1.014,69
10Indústria de l'alimentació 38,33 1.562,40
11Fabricació de begudes 26,551.138,95
12Indústria del tabac 26,88986,06
13Indústria tèxtil 29,57 1.365,57
14Confecció de peces de vestir 21,28 1.289,41
15Indústria del cuir i del calçat 25,06 1.466,58
16Indústria de la fusta i del suro, llevat de mobles; cistelleria i esparteria 26,00 1.159,03
17Indústria del paper 36,06 1.241,65
18Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 32,00 1.197,86
19Coqueries i refinació del petroli 20,33 807,24
20Indústria química 32,781.113,60
21Fabricació de productes farmacèutics 44,941.184,95
22Fabricació de productes de cautxú i plàstics 38,48 1.346,68
23Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 24,93 1.166,99
24Metal·lúrgia; fabricació de productes de ferro, acer i ferroaliatges 38,31 1.506,33
25Fabricació de productes metàl·lics, llevat de maquinària i equips 33,341.229,56
26Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 28,54 904,26
27Fabricació de material i equip elèctric 36,481.195,21
28Fabricació de maquinària i equips ncaa 31,62 1.097,29
29Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 42,95 1.673,84
30Fabricació d'altres materials de transport 36,631.160,98
31Fabricació de mobles 26,361.026,24
32Altres indústries manufactureres 30,561.162,32
33Reparació i instal·lació de maquinària i equip 29,43 1.075,22
35Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 17,74 804,48
36Captació, depuració i distribució d'aigua 25,54 1.321,20
37Recollida i tractament d'aigües residuals 31,171.289,64
38Recollida, tractament i eliminació de residus; valoració 45,382.278,92
39Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus 27,861.997,47
41Construcció d'edificis 21,15 1.260,11
42Enginyeria civil 24,51 1.352,71
43Activitats de construcció especialitzada 29,17 1.284,30
45Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes 24,201.077,01
46Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç, llevat de vehicles de motor i motocicletes 25,261.090,05
47Comerç al detall, llevat de vehicles de motor i motocicletes 34,541.402,73
49Transport terrestre i per canonades 22,401.312,87
50Transport marítim i per vies navegables interiors 13,621.096,87
51Transport aeri 32,811.172,83
52Emmagatzematge i activitats afins al transport 45,40 1.476,95
53Activitats postals i de correus 49,99 1.798,49
55Serveis d'allotjament 22,831.798,49
56Serveis de menjar i begudes 29,021.397,00
58Edició 18,12694,60
59Activitats cinematogràfiques, de vídeo i de programes de televisió, enregistrament de so i edició musical 19,07623,00
60Activitats de programació i emissió de ràdio i televisió 24,881.018
61Telecomunicacions 22,52 972,37
62Programació, consultoria i altres activitats relacionades amb la informàtica 15,72 523,40
63Serveis d'informació 23,51 898,10
64Serveis financers, llevat d'assegurances i fons de pensions 22,01 1.105,56
65Assegurances, reassegurances i fons de pensions, excepte la Seguretat Social obligatòria 26,05 1.057,76
66Activitats auxiliars als serveis financers i a les assegurances 25,881.048,47
68Activitats immobiliàries 17,07 834,09
69Activitats jurídiques i de comptabilitat 14,44676,18
70Activitats de les seus centrals; activitats de consultoria de gestió empresarial 23,83807,27
71Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; assajos i anàlisis tècnics 17,90640,21
72Recerca i desenvolupament 16,62545,69
73Publicitat i estudis de mercat 23,68854,49
74Altres activitats professionals, científiques i tècniques 27,981.020,53
75Activitats veterinàries 23,24760,44
77Activitats de lloguer 25,121.084,46
78Activitats relacionades amb l'ocupació 48,911.310,97
79Activitats d'agències de viatges, operadors turístics, serveis de reserves i activitats que s'hi relacionen 14,72880,35
80Activitats de seguretat i investigació 33,021.898,69
​81Serveis a edificis i activitats de jardineria 38,832.374,44
82Activitats administratives d'oficina i altres activitats auxiliars a les empreses 51,05 1.983,33
84Administració pública i defensa; Seguretat Social obligatòria 32,201.882,09
85Educació 24,43934,24
86Activitats sanitàries 35,781.439,23
87Assistència en establiments residencials 45,602.331,71
88Activitats de serveis socials sense allotjament 46,562.046,48
90Activitats de creació, artístiques i espectacles 19,31865,03
91Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals 26,091.043,75
92Activitats de jocs d'atzar i apostes 22,431.376,99
93Activitats esportives, recreatives i d'entreteniment 22,04853,20
94Activitats associatives 22,281.019,02
95Reparació d'ordinadors, efectes personals i articles d'ús domèstic 29,531.042,22
96Altres serveis personals 28,671.375,27
97Activitats de les llars que donen ocupació a personal domèstic 15,331.050,13
99Activitats d'organitzacions i organismes extraterritorials 48,091.702,27
Total24,61 1.280,32

Contingència Professional

Contingència Professional: Incidència mitjana i índex de dies de baixa per CNAE (dos dígits)


2021
CNAE Índex de Processos Índex de Dies de Baixa
01Agricultura, ramaderia, caça i serveis que s'hi relacionen 4,76192,28
02Silvicultura i explotació forestal 9,75 400,00
03Pesca i aqüicultura 7,05430,44
05Extracció d'antracita, hulla i lignit 11,60 447,16
06Extracció de cru de petroli i gas natural 0,780
07Extracció de minerals metàl·lics 3,25226,58
08Altres indústries extractives 7,14337,99
09Activitats de suport a les indústries extractives 1,0973,66
10Indústria de l'alimentació 6,55247,18
11Fabricació de begudes 3,86157,81
12Indústria del tabac 2,44123,28
13Indústria tèxtil 4,52175,39
14Confecció de peces de vestir 2,22104,58
15Indústria del cuir i del calçat 2,48110,29
16Indústria de la fusta i del suro, llevat de mobles; cistelleria i esparteria 7,98316,79
17Indústria del paper 4,56201,16
18Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 3,44133,87
19Coqueries i refinació del petroli 0,5440,80
20Indústria química 3,41126,57
21Fabricació de productes farmacèutics 2,1973,52
22Fabricació de productes de cautxú i plàstics 5,14197,08
23Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 6,79302,74
24Metal·lúrgia; fabricació de productes de ferro, acer i ferroaliatges 7,13293,41
25Fabricació de productes metàl·lics, llevat de maquinària i equips 8,59293,41
26Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 2,0272,52
27Fabricació de material i equip elèctric 3,51138,56
28Fabricació de maquinària i equips ncaa 5,23177,38
29Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 3,67164,43
30Fabricació d'altres materials de transport 3,93154,35
31Fabricació de mobles 6,02206,61
32Altres indústries manufactureres 3,04118,19
33Reparació i instal·lació de maquinària i equip 7,25258,42
35Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 1,5265,22
36Captació, depuració i distribució d'aigua 3,2914,31
37Recollida i tractament d'aigües residuals 6,45234,46
38Recollida, tractament i eliminació de residus; valoració 7,66319,61
39Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus 7,68194,19
41Construcció d'edificis 9,10385,56
42Enginyeria civil 8,58367,19
43Activitats de construcció especialitzada 8,69348,74
45Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes 4,73174,22
46Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç, llevat de vehicles de motor i motocicletes 3,58133,45
47Comerç al detall, llevat de vehicles de motor i motocicletes 2,88110,23
49Transport terrestre i per canonades 4,98241,84
50Transport marítim i per vies navegables interiors 3,71225,93
51Transport aeri 3,63101,45
52Emmagatzematge i activitats afins al transport 4,55180,17
53Activitats postals i de correus 8,03312,08
55Serveis d'allotjament 3,55129,12
56Serveis de menjar i begudes 4,01141,76
58Edició 0,5931,04
59Activitats cinematogràfiques, de vídeo i de programes de televisió, enregistrament de so i edició musical 1,8664,31
60Activitats de programació i emissió de ràdio i televisió 0,8441,19
61Telecomunicacions 1,5964,52
62Programació, consultoria i altres activitats relacionades amb la informàtica 0,2410,03
63Serveis d'informació 0,9238,73
64Serveis financers, llevat d'assegurances i fons de pensions 0,4725,12
65Assegurances, reassegurances i fons de pensions, excepte la Seguretat Social obligatòria 0,4320,26
66Activitats auxiliars als serveis financers i a les assegurances 0,5726,27
68Activitats immobiliàries 1,15 58,74
69Activitats jurídiques i de comptabilitat 0,5127,29
70Activitats de les seus centrals; activitats de consultoria de gestió empresarial 0,6828,20
71Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; assajos i anàlisis tècnics 1,3655,47
72Recerca i desenvolupament 0,6823,20
73Publicitat i estudis de mercat 0,9741,47
74Altres activitats professionals, científiques i tècniques 1,9572,34
75Activitats veterinàries 2,2572,79
77Activitats de lloguer 3,67162,50
78Activitats relacionades amb l'ocupació 9,76286,91
79Activitats d'agències de viatges, operadors turístics, serveis de reserves i activitats que s'hi relacionen 0,3522,78
80Activitats de seguretat i investigació 3,84198,01
81Serveis a edificis i activitats de jardineria 5,06218,63
82Activitats administratives d'oficina i altres activitats auxiliars a les empreses 2,76102,37
84Administració pública i defensa; Seguretat Social obligatòria 2,75113,63
85Educació 1,0140,57
86Activitats sanitàries 2,2895,36
87Assistència en establiments residencials 5,35198,88
88Activitats de serveis socials sense allotjament 4,75179,71
90Activitats de creació, artístiques i espectacles 2,70104,03
91Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals 2,6093,36
92Activitats de jocs d'atzar i apostes 1,6070,51
93Activitats esportives, recreatives i d'entreteniment 4,09194,80
94Activitats associatives 1,4460,46
95Reparació d'ordinadors, efectes personals i articles d'ús domèstic 4,00144,84
96Altres serveis personals 2,35113,29
97Activitats de les llars que donen ocupació a personal domèstic 0,8553,20
99Activitats d'organitzacions i organismes extraterritorials 1,3739,04​
Total3,45 152,19