Canal de Gestió de la Incapacitat temporal

Cercador search Cercar

Estadístiques de l'Absentisme

Ets a:

 • Imprimir (Nova finestra)
Contingut de la pàgina

Les dades sobre absentisme es poden obtenir a través de les següents fonts d'informació:

Enquesta trimestral de Cost Laboral

És una enquesta de periodicitat trimestral d'àmbit nacional realitzada a 28.500 establiments de més de 500 treballadors.

Amb la informació recollida en aquesta enquesta en l'informe Adecco sobre Absentisme – informe amb què col·labora FREMAP des de l'any 2012 i altres entitats com, AMAT, Garrigues, IESE i la Universitat Carles III de Madrid - es defineix i calcula la taxa d'absentisme amb la següent ràtio:

Taxa de Absentisme
=

Total d'hores no treballades per causes ocasionals(Jornades perdudes)

dividit entre

Total d'hores possibles de treball(Jornada pactada efectiva)

x 100
 • Hores no treballades (per causes ocasionals): S'exclouen les hores no treballades per vacances i festius i hores per ERTO's .
 • Hores pactades efectives: Suma de les hores pactades i les hores extraordinàries excloses les hores no treballades per vacances i festius i hores per ERTO's .

Evolució taxa d'absentisme

2008 - 2020

Dades Informe Adecco sobre Absentisme

Font: ETCL. 

Font: VII Informe Adecco sobre absentisme. Capítol 3 marc estadístic. Aquest enllaç s'obrirà en una finestra emergent

Font: VIII Informe Adecco sobre Absentisme.Capítol 3. Marco estadístic. Aquest enllaç s'obrirà en una finestra emergent

La taxa d'absentisme total (incapacitat temporal i per unes altres causes) va tenir la següent evolució:

 • 2008-2011: L'índex d'absentisme s'estabilitza al voltant del 4,7%
 • 2012-2013: L'índex d'absentisme disminueix del 4,3% al 4,1%
 • 2014-2016: L'índex d'absentisme va ser d'un 4,4%, 4,7% i 4,88% respectivament.
 • 2017: Repunta fins al 5’00% després del període de marcat descens des del 2008
 • 2018: L'índex d'absentisme se situo en un 5,26%
 • 2019: L'índex d'absentisme se situo en un 5,59%
 • 2020: L'índex d'absentisme se situo en un 7,06%%. Aquest increment és a causa d'un increment en l'hores no treballades per incapacitat temporal. No es tenen en compte en el càlcul de l'índex les hores de raons tècniques i econòmiques (ERTE´s) que es van incrementar durant el segon trimestre del 2020 a 22,8 hores, davant el primer trimestre que van anar 3,2.

Pel que fa a l'evolució de la taxa d'absentisme per incapacitat temporal va ser la següent:

 • 2007 al 2013: L'índex d'absentisme per incapacitat temporal es va reduir des del 3,85% el 2007 fins al 2,70% el 2013.
 • 2014-2015: L'índex d'absentisme s'incrementa del 2,96% al 3,25%
 • 2016-2017: L'índex d'absentisme per incapacitat temporal puja des del 3,44% al 3,58%
 • 2018: La taxa d'absentisme per IT va ser d'un 3,81%
 • 2019: La taxa d'absentisme per IT va ser d'un 4,12%
 • 2020: L'índex d'absentisme per incapacitat temporal va ser d'un 5,25%

Evolució Anual

. Dades Informe Trimestral 2019 Adecco sobre Absentisme: Salut i Benestar

Font: ETCL.

Segons Causa

. Dades Informe Trimestral 2019 Adecco sobre Absentisme: Salut i Benestar

Font: ETCL. 

Per Sector

. Dades Informe Trimestral 2019 Adecco sobre Absentisme: Salut i Benestar

Font: ETCL. 

Per Comunitats Autònomes

En l'enllaç s'ofereixen la Taxa d'Absentisme Laboral per CA, amb relació a l'índex Nacional.

Veure Taxa d'Absentisme per CA

Estadístiques, Pressupostos i Estudis de Seguretat Social

És una estadística mensual d'àmbit nacional publicada pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social que ofereix dades estadístiques per contingències comunes i per contingències professionals per cada comunitat autònoma, a partir de la informació subministrada per l'INSS (Institut Nacional de la Seguretat Social), l'ISM (Institut Social de la Marina), els MATEPSS (Mútues d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social) i s'obtenen les dades del conjunt SISTEMA (agregant les dades de l'INSS, ISM i MATEPSS)

DURADA I NUMERO DE PROCESSOS
Entitat Incapacitat Temporal per Contingència Comuna (llevat d'Autònoms) Incapacitat Temporal per Contingència Professional COVID-19
Durada mitjana dels processos amb alta durant el període Incidència mitjana mensual per cada 1000 treballadors protegits Núm. mitjà de processos iniciats durant el període Durada mitjana dels processos amb alta durant el període Incidència mitjana mensual per cada 1000 treballadors protegits Núm. mitjà de processos iniciats durant el període Durada mitjana dels processos amb alta durant el període Incidència mitjana mensual per cada 1000 treballadors protegits Núm. mitjà de processos iniciats durant el període
Sistema 49,07 20,97 4.387.838 37,06 3,66 809.343 15,99 14,18 2.497.396
INSS 50,88 19,22 1.420.548 18,98 20,92 287.242
ISM* 150,92 14,04 6.978 104,93 5,46 972 - -
Mútues 48,061 21,96 2.960.312 45,43 2,47 521.129 15,99 14,18 2.497.396

Dades acumulades any 2020

Taula elaborada a partir de les dades obtinguda en l'estadística d'"Estadístiques Pressupostos i Estudis del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.

El Núm. mitjà mensual de processos: inclou les dades relatives a processos del qual fet causant hagi estat una contingència professional, corresponents a treballadors enquadrats en el Règim General, així com en els règims especials dels Treballadors del Mar i per a la Mineria del Carbó i que tinguin coberta aquesta contingència.

Font: Estadístiques, Pressupostos i Estudis de la Seguretat Social en pdfAquest enllaç s'obrirà en una finestra emergent

Els indicadors del conjunt del SISTEMA de Seguretat Social pels CC.AA següents:

contingència comuna

Contingència Professional

Incapacitat Temporal COVID-19

Estadístiques AMAT

AMAT és una entitat sense ànim de lucre regulada per la Llei 19/1977 i la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d'Associació, i creada el 1986 per la unió de les voluntats de les Mútues (com a eina de participació empresarial per a la col·laboració en la gestió de la Seguretat Social). Avui dia a Espanya existeixen 19 Mútues col·laboradores amb la Seguretat Social.

AMAT disposa de dades del conjunt de tot el sector de Mútues.

contingència comuna

Contingència Comuna: Índex de processos i índex de dies de baixa per CNAE (dos dígits)


2019 2020
CNAE Índex de Processos Índex de Dies de Baixa Índex de Processos Índex de Dies de Baixa
01 Agricultura, ramaderia, caça i serveis que s'hi relacionen 14,24 1.084,38 14,08 1.120,84
02 Silvicultura i explotació forestal 27,97 1.356,28 22,91 1.623,24
03 Pesca i aqüicultura 17,21 1.450,06 15,06 1.335,48
05 Extracció d'antracita, hulla i lignit 47,14 6.341,19 29,03 3.586,51
06 Extracció de cru de petroli i gas natural 12,17 354,78 9,75 495,76
07 Extracció de minerals metàl·lics 32,11 1.408,55 28,89 1.498,57
08 Altres indústries extractives 23,22 1.172,31 19,94 1.308,51
09 Activitats de suport a les indústries extractives 14,76 562,83 10,83 607,38
10 Indústria de l'alimentació 36,99 1.465,46 31,25 1.484,47
11 Fabricació de begudes 28,09 1.110,96 22,13 1.034,98
12 Indústria del tabac 32,91 1.514,66 24,65 1.442,07
13 Indústria tèxtil 29,80 1.214,98 22,78 1.245,66
14 Confecció de peces de vestir 25,47 1.340,42 18,55 1.212,27
15 Indústria del cuir i del calçat 24,71 1.239,26 21,08 1.413,02
16 Indústria de la fusta i del suro, llevat de mobles; cistelleria i esparteria 24,87 1.118,43 20,64 1.130,92
17 Indústria del paper 36,61 1.280,64 28,54 1.222,65
18 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 33,12 1.100,42 24,72 1.099,89
19 Coqueries i refinació del petroli 34,25 1.432,83 31,59 1.587,45
20 Indústria química 34,48 1.120,12 26,14 1.094,64
21 Fabricació de productes farmacèutics 45,04 1.181,09 35,64 1.191,91
22 Fabricació de productes de cautxú i plàstics 41,25 1.454,37 32,88 1.440,16
23 Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 23,96 1.073,54 20,37 1.129,39
24 Metal·lúrgia; fabricació de productes de ferro, acer i ferroaliatges 40,41 1.402,05 31,01 1.425,54
25 Fabricació de productes metàl·lics, llevat de maquinària i equips 34,12 1.151,06 27,44 1.198,54
26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 31,01 914,53 23,62 870,38
27 Fabricació de material i equip elèctric 37,33 1.167,85 29,14 1.186,01
28 Fabricació de maquinària i equips ncaa 33,24 999,76 26,58 1.045,75
29 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 43,92 1.525,90 37,56 1.694,62
30 Fabricació d'altres materials de transport 65,01 1.687,61 47,61 1.722,78
31 Fabricació de mobles 25,32 1050,34 19,67 982,01
32 Altres indústries manufactureres 32,60 1.069,92 23,66 1.088,46
33 Reparació i instal·lació de maquinària i equip 30,96 1.034,13 24,60 1.071,58
35 Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 20,40 833,19 16,85 859,81
36 Captació, depuració i distribució d'aigua 29,41 1.359,86 21,62 1.321,18
37 Recollida i tractament d'aigües residuals 31,50 1.344,68 25,51 1.220,28
38 Recollida, tractament i eliminació de residus; valoració 55,58 2.775,55 41,95 2.535,62
39 Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus 34,92 1.773,45 28,98 1.869,88
41 Construcció d'edificis 20,47 1.111,21 18,21 1.176,45
42 Enginyeria civil 24,02 1.191,74 20,89 1.270,29
43 Activitats de construcció especialitzada 20,02 1.147,20 23,93 1.207,52
45 Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes 25,06 944,08 19,16 936,04
46 Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç, llevat de vehicles de motor i motocicletes 27,45 1.050,26 21,16 1.034,85
47 Comerç al detall, llevat de vehicles de motor i motocicletes 35,02 1.289,35 28,31 1.332,46
49 Transport terrestre i per canonades 23,53 1.289,35 19,27 1.275,86
50 Transport marítim i per vies navegables interiors 15,28 1.060,60 12,22 1.156,44
51 Transport aeri 48,94 1.085,50 22,79 948,72
52 Emmagatzematge i activitats afins al transport 44,34 1.360,78 31,61 1.377,28
53 Activitats postals i de correus 47,69 1.561.06 39,28 1.715,56
55 Serveis d'allotjament 31,96 1.708,76 17,06 1.691,55
56 Serveis de menjar i begudes 30,47 1.298,48 22,10 1.294,57
58 Edició 26,44 818,74 17,13 737,84
59 Activitats cinematogràfiques, de vídeo i de programes de televisió, enregistrament de so i edició musical 22,73 716,09 17,26 745,01
60 Activitats de programació i emissió de ràdio i televisió 33,67 1.062,24 20,20 1.129,91
61 Telecomunicacions 28,64 1.072,33 19,93 1000,17
62 Programació, consultoria i altres activitats relacionades amb la informàtica 24,49 591,65 15,42 556,30
63 Serveis d'informació 34,11 935,35 22,38 881,53
64 Serveis financers, llevat d'assegurances i fons de pensions 26,06 1.010.13 20,00 959,30
65 Assegurances, reassegurances i fons de pensions, excepte la Seguretat Social obligatòria 37,56 1.148,96 23,17 1.029,53
66 Activitats auxiliars als serveis financers i a les assegurances 32,80 1.122,48 21,83 1.013,19
68 Activitats immobiliàries 19,70 815,57 14,73 789,87
69 Activitats jurídiques i de comptabilitat 18,35 681,98 13,66 669,29
70 Activitats de les seus centrals; activitats de consultoria de gestió empresarial 36,46 867,86 21,35 805,08
71 Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; assajos i anàlisis tècnics 21,88 627,50 15,87 616,68
72 Recerca i desenvolupament 20,85 644,68 15,19 593,50
73 Publicitat i estudis de mercat 33,89 922,96 21,24 878,47
74 Altres activitats professionals, científiques i tècniques 32,03 1.001,53 23,31 1.081,09
75 Activitats veterinàries 19,35 697,60 18,72 733,88
77 Activitats de lloguer 28,59 992,02 20,14 1.035,38
78 Activitats relacionades amb l'ocupació 43,36 1.121,48 39,37 1.310,36
79 Activitats d'agències de viatges, operadors turístics, serveis de reserves i activitats que s'hi relacionen 30,70 880,79 16,12 773,41
80 Activitats de seguretat i investigació 32,17 1.764,35 25,33 1.737,92
81 Serveis a edificis i activitats de jardineria 42,83 2.613,98 32,84 2.381,97
82 Activitats administratives d'oficina i altres activitats auxiliars a les empreses 63,15 1.982,67 41,52 1.945,25
84 Administració pública i defensa; Seguretat Social obligatòria 35,85 1.910,93 28,95 1.860,56
85 Educació 25,67 821,44 18,84 813,87
86 Activitats sanitàries 35,96 1.378,46 30 1.412,13
87 Assistència en establiments residencials 45,45 2.180,24 40,55 2.312,29
88 Activitats de serveis socials sense allotjament 45,79 2.180,24 40,55 2.312,29
90 Activitats de creació, artístiques i espectacles 18,03 600,87 16,26 830,16
91 Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals 32 1.004,89 22,08 1.047,67
92 Activitats de jocs d'atzar i apostes 29,40 1.191,43 17,95 1.185,18
93 Activitats esportives, recreatives i d'entreteniment 23,66 795,19 16,66 784,57
94 Activitats associatives 24,05 953,14 18,82 982,27
95 Reparació d'ordinadors, efectes personals i articles d'ús domèstic 31,41 925,20 24,03 953,75
96 Altres serveis personals 30,38 1.265,54 22,99 1.294,47
97 Activitats de les llars que donen ocupació a personal domèstic 14,16 1.011,12 13,33 1.009,76
99 Activitats d'organitzacions i organismes extraterritorials 60,60 1.276,29 38,25 1.234,42
TOTAL 31,98 1.285,98 24,61 1.280,32

Contingència Professional

Contingència Professional: Índex de processos i índex de dies de baixa per CNAE (dos dígits)


2019 2020
CNAE Índex de Processos Índex de Dies de Baixa Índex de Processos Índex de Dies de Baixa
01 Agricultura, ramaderia, caça i serveis que s'hi relacionen 5,48 212,84 4,92 205,94
02 Silvicultura i explotació forestal 11,67 501,95 9,74 469,01
03 Pesca i aqüicultura 8,01 492,55 8,09 492,77
05 Extracció d'antracita, hulla i lignit 13,79 959,17 9,66 615,67
06 Extracció de cru de petroli i gas natural 0,39 5,12 1,12 38,95
07 Extracció de minerals metàl·lics 3,65 239,60 4,16 278,42
08 Altres indústries extractives 7,96 429,29 6,24 368,11
09 Activitats de suport a les indústries extractives 1,37 64,44 2,14 180,96
10 Indústria de l'alimentació 6,49 246,67 5,99 241,55
11 Fabricació de begudes 4,20 160,71 3,55 137,89
12 Indústria del tabac 2,27 82,62 1,91 112,16
13 Indústria tèxtil 4,58 198,71 3,74 180,06
14 Confecció de peces de vestir 2,20 99,94 1,76 88,52
15 Indústria del cuir i del calçat 2,71 137,04 2,33 132,56
16 Indústria de la fusta i del suro, llevat de mobles; cistelleria i esparteria 7,81 328,52 6,97 322,84
17 Indústria del paper 4,65 197,78 4,05 205
18 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 4,11 157,62 3,01 127,39
19 Coqueries i refinació del petroli 1,59 88,72 1,17 85,76
20 Indústria química 3,51 135,04 3,07 130,44
21 Fabricació de productes farmacèutics 2,43 83,50 2,16 80,64
22 Fabricació de productes de cautxú i plàstics 5,85 225,71 5,19 208,06
23 Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 6,85 320,40 6,06 290,89
24 Metal·lúrgia; fabricació de productes de ferro, acer i ferroaliatges 8,70 343,89 7,62 318,15
25 Fabricació de productes metàl·lics, llevat de maquinària i equips 9 319,05 8,10 304,38
26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 2,19 94,52 1,54 70,17
27 Fabricació de material i equip elèctric 3,68 144,75 3,03 120,84
28 Fabricació de maquinària i equips ncaa 5,78 190,86 4,95 184,51
29 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 4,55 209,39 3,32 169,80
30 Fabricació d'altres materials de transport 7,31 274,07 6,01 224,35
31 Fabricació de mobles 6,11 228,32 5,18 210,36
32 Altres indústries manufactureres 2,68 108,37 2,61 116,89
33 Reparació i instal·lació de maquinària i equip 7,42 285,22 6,84 278,34
35 Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 1,41 58,99 1,72 91,48
36 Captació, depuració i distribució d'aigua 3,65 164,83 3,35 181,26
37 Recollida i tractament d'aigües residuals 6,85 241,05 5,74 229,98
38 Recollida, tractament i eliminació de residus; valoració 9,20 388,82 7,83 341,51
39 Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus 8,39 332,08 7,09 245,79
41 Construcció d'edificis 9,63 392,27 8,63 393,87
42 Enginyeria civil 8,85 378,95 7,86 361,19
43 Activitats de construcció especialitzada 8,97 357,37 8,08 344,35
45 Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes 5,02 182,35 3,97 159,35
46 Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç, llevat de vehicles de motor i motocicletes 3,91 146,19 3,21 132,61
47 Comerç al detall, llevat de vehicles de motor i motocicletes 3,18 122,68 2,69 113,39
49 Transport terrestre i per canonades 5,45 263,23 4,70 254,31
50 Transport marítim i per vies navegables interiors 4,73 274,43 3,73 284,65
51 Transport aeri 4,19 140,44 1,85 117,28
52 Emmagatzematge i activitats afins al transport 5,63 213,08 3,89 173,64
53 Activitats postals i de correus 7,44 313,95 6,84 301,86
55 Serveis d'allotjament 5,70 210,90 2,51 150,09
56 Serveis de menjar i begudes 4,58 157,27 3,19 139,82
58 Edició 1,02 49,44 0,57 31,76
59 Activitats cinematogràfiques, de vídeo i de programes de televisió, enregistrament de so i edició musical 2,23 80,91 1,49 71,11
60 Activitats de programació i emissió de ràdio i televisió 1,18 57,24 0,84 41,96
61 Telecomunicacions 1,93 80,45 1,84 73,17
62 Programació, consultoria i altres activitats relacionades amb la informàtica 0,74 28,34 0,33 19,41
63 Serveis d'informació 1,73 72,31 0,97 42,90
64 Serveis financers, llevat d'assegurances i fons de pensions 0,60 28,58 0,44 24,67
65 Assegurances, reassegurances i fons de pensions, excepte la Seguretat Social obligatòria 0,96 42,60 0,48 30,09
66 Activitats auxiliars als serveis financers i a les assegurances 0,91 42,80 0,59 32,17
68 Activitats immobiliàries 1,46 66,91 1,01 50,10
69 Activitats jurídiques i de comptabilitat 0,67 31 0,48 25,15
70 Activitats de les seus centrals; activitats de consultoria de gestió empresarial 1,09 42,13 0,64 31,78
71 Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; assajos i anàlisis tècnics 1,60 60,70 1,26 55,71
72 Recerca i desenvolupament 0,90 35,61 0,68 28,47
73 Publicitat i estudis de mercat 1,56 62,70 0,94 46,31
74 Altres activitats professionals, científiques i tècniques 2,56 86,62 1,77 77,41
75 Activitats veterinàries 2,39 88,13 2,17 67,21
77 Activitats de lloguer 4,26 158,48 3,13 147,40
78 Activitats relacionades amb l'ocupació 9,27 288,19 3,13 147,40
79 Activitats d'agències de viatges, operadors turístics, serveis de reserves i activitats que s'hi relacionen 1,15 43,16 0,44 32,02
80 Activitats de seguretat i investigació 4,15 197,43 3,38 180,72
81 Serveis a edificis i activitats de jardineria 5,41 234,69 4,58 207,40
82 Activitats administratives d'oficina i altres activitats auxiliars a les empreses 3,40 129,25 2,53 104,52
84 Administració pública i defensa; Seguretat Social obligatòria 3,53 154,09 2,61 125,48
85 Educació 1,23 51,24 0,82 41,46
86 Activitats sanitàries 2,51 104,22 2,29 97,70
87 Assistència en establiments residencials 6,01 224,88 4,94 200,76
88 Activitats de serveis socials sense allotjament 4,93 192,92 3,94 163,89
90 Activitats de creació, artístiques i espectacles 3,32 133,95 2,26 138,50
91 Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals 2,98 128,38 2,16 92,23
92 Activitats de jocs d'atzar i apostes 2,18 84,75 1,30 72,72
93 Activitats esportives, recreatives i d'entreteniment 4,26 189,85 3,16 175,80
94 Activitats associatives 1,69 73,09 1,32 61,19
95 Reparació d'ordinadors, efectes personals i articles d'ús domèstic 4,44 171,02 3,58 142,19
96 Altres serveis personals 2,70 119,50 1,96 106,13
97 Activitats de les llars que donen ocupació a personal domèstic 0,90 54,63 0,78 53,67
99 Activitats d'organitzacions i organismes extraterritorials 1,63 63,03 1,11 51,28
TOTAL 4,22 167,59 3,45 152,19