Mesurament de l'Absentisme

Ets a:

  • Imprimir (Nova finestra)

​La major dificultat que tenen les empreses a l'hora de mesurar l'absentisme és que no existeix a l'àmbit nacional un índex d'absentisme homogeni a utilitzar, cosa que impedeix la comparació entre les diferents organitzacions. I a més, l'única comparativa que existeix actualment és per CNAE (Codi Nacional d'Activitats Econòmiques), però aquesta comparativa té carències atès que una mateixa CNAE agrupa a vegades empreses incomparables.

Càlcul de la Taxa d'absentisme

Es calcula com la relació percentual entre les jornades perdudes (total d'hores no treballades per causes ocasionals) sobre les jornades pactada efectiva (total d'hores possibles de treball).

Taxa de Absentisme
=

Total d'hores no treballades per causes ocasionals(Jornades perdudes)

dividit entre

Total d'hores possibles de treball(Jornada pactada efectiva)

x 100
  • Hores no treballades (per causes ocasionals): S'exclouen les hores no treballades per vacances i festius i hores per ERTE's.
  • Hores pactades efectives: Suma de les hores pactades i les hores extraordinàries excloses les hores no treballades per vacances i festius i hores per ERTE's.

Font: Informes Adecco sobre Absentisme en pdfAquest enllaç s'obrirà en una finestra emergent

Altres Índexs d'Absentisme

A partir d'aquest concepte general es poden elaborar altres índexs més específics.

Índexs Totals (absentisme mèdic i no metge)

Índex Absentisme Laboral Momentani

Nombre d'absències en un determinat moment pel que fa al nombre de treballadors en estudi multiplicat per cent.

Índex d'Absentisme Laboral Absolut

La relació percentual dels dies d'absència dels empleats pel que fa a la suma dels dies treballats, més els dies teòrics de treball previst.

Índex d'Incapacitat

Nombre de jornades perdudes per empleat i any, dividit pel nombre d'empleats.

Índex d'Absentisme Legal

Nombre d'hores perdudes per absències retribuïdes entre el nombre d'hores de treball teòriques a fer, multiplicant el resultat per 100.

Índex Absentisme Personal

Nombre d'hores perdudes per absències no retribuïdes entre el número total d'hores de treball disponibles i multiplicant el resultat per 100.

Índex de Permanència

Percentatge real de presència. S'obté de restar a cent la suma dels índexs legal i personal.

Font: Informe el colesterol de l'empresa. Editorial: efr.

Índexs d'Incapacitat Temporal

Índexs per a Accident de Treball
Índex d'Incidència
Ii
=

Núm. d'Accidents de treball amb baixa x 105

dividit entre

Núm. mitjà de treballadors exposats

El nombre de treballadors és la mitjana exposada al risc per al període de referència.

Nombre d'accidents amb baixa ocorreguts durant la jornada de treball (exclosos els accidents in – itinere) per cada cent mil treballadors exposats al risc.

Índex Freqüència per Accident
If
=

Núm. d'Accidents de treball amb baixa x 106

dividit entre

Núm. total d'hores efectivament treballades

Nombre d'accidents en jornada laboral (exclosos els accidents in – itinere) ocorreguts per cada milió d'hores treballades

Índex de Gravetat per Accident
Ig
=

Núm. de jornades no treballades per accident de treball amb baixa x 103

dividit entre

Núm. total d'hores efectivament treballades

Durada Mitjana de les Baixes
DMB
=

Núm. de jornades no treballades per accident de treball amb baixa

dividit entre

Núm. accidents de treball amb baixa

Font: INSHT (Institut Nacional de Seguretat i Higiene a la Feina)

Índexs per a Contingència Comuna
Índex Freqüència per Malaltia

Relació percentual entre el nombre de processos de malaltia respecte a la plantilla mitjana.

Índex de Gravetat per Malaltia

Relació percentual entre el nombre de jornades perdudes per malaltia i el nombre de processos

Índex d'Incapacitat

Relació entre el nombre de jornades perdudes per malaltia respecte a la plantilla mitjana, multiplicat per 100.

Font: La gestió de l'absentisme laboral. FREMAP. 2008 / L'absentisme laboral: causes, control i anàlisi. Noves formes per a la seva reducció. Jesús Francisco Molinera Mateos. FC editorial. 2006

Mesurament de l'Absentisme incapacitat temporal (IT) a FREMAP

FREMAP posa a disposició de les empreses associades, els informes d'incapacitat temporal on es defineixen els següents índexs:

Índex de IT Total

És la relació percentual entre els dies de baixa durant el període seleccionat per contingència professional i comú durant la relació laboral del treballador en l'empresa i els dies teòrics de treball de les empreses associades amb ambdues cobertures amb FREMAP.

Índex de IT per Contingència Professional

És la relació percentual entre els dies de baixa durant el període seleccionat per contingència professional durant la relació laboral del treballador en l'empresa i els dies teòrics de treball de les empreses amb cobertura de contingència professional amb FREMAP.

Índex de IT per Contingència Comuna

És la relació percentual entre els dies de baixa per contingència comuna durant el període sol·licitat durant la relació laboral del treballador en l'empresa i els dies teòrics de treball de les empreses amb cobertura de contingència comuna amb FREMAP.

Altres índexs calculats per FREMAP
Índex de Risc d'Embaràs i Lactància

Índex de Risc d'Embaràs i Lactància: És la relació percentual entre els dies de prestació per Risc d'embaràs i lactància de les treballadores de menys de 50 anys sobre els dies teòrics de treball en les empreses amb cobertura de la contingència professional amb FREMAP.

Índex d'Incidència

És el percentatge que les baixes d'accidents de treball ocorreguts en jornada laboral representen sobre la mitjana de plantilla de l'empresa. S'ofereix mensual i acumulat.

Índex de Gravetat

Mesura la durada mitjana de cada baixa. Relació entre el nombre de dies de baixa per contingència professional o comú i el nombre de baixes.

Percentatge de Pendents d'Alta

És el percentatge que suposa la mitjana mensual de pendents d'alta (accident o malaltia) entre el nombre de treballadors.

Índex de Freqüència per Contingència Comuna

És el percentatge que les baixes de contingència comuna representen sobre la mitjana anual de la plantilla de l'empresa.