Tipus d'Absentisme

Ets a:

  • Imprimir (Nova finestra)

La classificació més habitual és la que diferencia els absentismes legals dels personals. Així distingim tres tipus d'absentisme:

Absentisme Justificat / Involuntari / Retribuït / Previsible / Legal

És aquell que pot ser controlat perquè l'empresa està informada prèviament de l'absència. Suposa un cost per a l'empresa perquè el treballador rep remuneració. Comprèn els següents apartats:

Metge

Absentisme per Incapacitat Temporal d'accident de treball; malaltia professional; malaltia comuna o accident no laboral.

Maternitat / Paternitat

La durada del permís de baixa per maternitat és de 16 setmanes ininterrompudes que s'amplia en dues setmanes més en els casos de part, adopció o acolliment múltiple i en casos de discapacitat del nen. Si el nadó ha de romandre hospitalitzat més d'una setmana després del naixement o en casos de part prematur, el període de descans de la baixa per maternitat es pot ampliar fins a un màxim de 13 setmanes.

Existeix l'opció que el permís de descans per maternitat pugui ser gaudit pel pare. La mare pot cedir-li fins a un màxim de 10 setmanes del seu permís sent les sis primeres setmanes del permís per maternitat obligatòries per a la mare després del naixement.

El permís de paternitat des de l'1 d'abril del 2019, és de 8 setmanes.

Enllaç: RD – Llei 6/2019)en pdfAquest enllaç s'obrirà en una finestra emergent

Atenció de fills per malaltia greu

La llei 39/2010 de 22 de desembre de Pressupostos Generals de l'estat per a 2011 (disposició final vint-i-unena) en pdfAquest enllaç s'obrirà en una finestra emergent, va incorporar en l'ordenament jurídic una nova prestació econòmica dins l'acció protectora de la Seguretat Social denominada atenció de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu destinada als progenitors, adoptants o acollidors que redueixen la seva jornada de treball per a l'atenció d'aquests menors.

Risc d'embaràs i lactància natural

Quan les condicions del lloc de treball puguin influir negativament en la salut de la treballadora embarassada o del fetus o en el supòsit de lactància del fill menor de nou mesos, l'empresa haurà d'adaptar les condicions o el temps de treball i, si això no fos possible o suficient, aquella haurà de desenvolupar un lloc de treball o funció diferent i compatible amb el seu estat.

Enllaç: Llei 31/1995en pdfAquest enllaç s'obrirà en una finestra emergent

En aquells supòsits en què cap d'aquestes alternatives sigui tècnica o objectivament possible o no pugui exigir-se per motius justificats, la treballadora podrà veure suspesa la seva relació laboral per trobar-se en una de les dues situacions analitzades.

Enllaç: Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors. Art.45.en pdfAquest enllaç s'obrirà en una finestra emergent

Llicències o drets legals

Són les absències pels motius recollits en l'Estatut dels treballadors (defunció o malaltia greu de familiars, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització, consultes mèdiques, matrimoni, embaràs, natalitat, trasllats, compliment de deure caràcter públic i personal, exàmens, sempre que s'estigui cursant amb regularitat estudis per a l'obtenció d'un títol acadèmic o professional i per funcions sindicals quan es forma part d'un comitè o sindicat).

A més inclouen les absències recollides en els convenis col·lectius (formació, reunions del Comitè, assemblees autoritzades …).

Finalment les degudes forma esporàdica per motius de referèndum constitucional (eleccions generals i eleccions municipals).

Altres

Absències degudes a imprevistos o situacions inesperades que impossibiliten l'arribada al lloc de treball: inclemències del temps, catàstrofes, etc.

Absentisme Injustificat / Voluntari / No retribuït / No previsible / Personal

És aquell que suposa una falta al lloc de treball sense autorització de l'empresa. El treballador no percep remuneració. Comprèn els següents apartats:

Absències no autoritzades

Absències sense justificar pel motiu que sigui.

Absències per motius de sanció

Quan l'absència comporta la suspensió de treball i sou.

Permisos particulars

Absències degudes a permisos concedits per l'empresa a nivell particular a petició expressa de l'interessat.

Conflictes laborals

Vagues, assemblees no autoritzades de caràcter laboral, així com unes altres de caràcter polític.

Absentisme relacionat amb la motivació

És necessari tenir en compte uns altres tipus d'absentisme (presencial i emocional) tenint en compte que l'absentisme no és només un problema mèdic, sinó que es considera com un aspecte social relacionat amb una actitud individual i col·lectiva davant el treball on la motivació és una part essencial.

A FREMAP definim un tercer grup d'absentisme relacionat amb factors motivacionals que hem denominat l'"Absentisme relacionat amb la motivació" i que inclou els següents tipus d'absentisme:

Baixos refugi

Baixes que encobreixen una situació personal o professional de difícil solució el que comporta un allargament en la durada dels processos de baixa o la situació contrària, això és, baixes de curta durada però de molta freqüència.

Presentisme

El treballador està present en el seu lloc de treball però fent tasques, que no correspon amb l'esperat, produint-se una disminució de rendiment o d'eficàcia.

Absentisme presencial

Alguns autors assenyalen que va sorgir amb la crisi aquest tipus d'absentisme que fa referència als treballadors que estan present a la feina però absent en les seves funcions. L'empleat acudeix a treballar fins i tot malalt, fa hores extres per projectar una imatge positiva, exalça el seu treball dedicant més temps a les tasques i es queixa de volum de treball.

Absentisme emocional

Aquells empleats que compleixen la seva tasca però no rendeixen en funció de la seva capacitat, és a dir no donen el millor de si mateixos.

Font: Capítol: Marco de Recursos Humans (II Informe Adecco sobre Absentisme) en pdfAquest enllaç s'obrirà en una finestra emergent