Absentisme Laboral

L'Absentisme Laboral pot definir-se com: “Absència d'una persona al seu lloc de treball, en hores que corresponguin a un dia laborable, dins la jornada legal de treball ”.

Tipus d'Absentisme Aquest enllaç s'obrirà en una finestra emergent

Absentisme Justificat

Absentisme Justificat

És aquell que pot ser controlat perquè l'empresa està informada prèviament de l'absència.

Absentisme Injustificat

Absentisme Injustificat

Absència al lloc de treball sense autorització de l'empresa.

Absentisme relacionat amb la motivació

Absentisme relacionat amb la motivació

L'absentisme es considera com un aspecte social relacionat amb una actitud individual i col·lectiva davant el treball on la motivació és una part essencial.

Mesurament de l'Absentisme Aquest enllaç s'obrirà en una finestra emergent

Variables Absentisme

Les variables que influeixen en l'absentisme són: nombre d'absències (N) i durada de les mateixes (D)

NxD

Taxa d'Absentisme

Relació percentual entre el nombre d'hores no treballades i la jornada pactada efectiva en l'empresa.

Altres Índexs

 • Índexs Totals (absentisme mèdic i no metge).
 • Índexs Absentisme d'Incapacitat Temporal.
 • Mesurament de la Incapacitat Temporal a FREMAP.

Causes de l'Absentisme Aquest enllaç s'obrirà en una finestra emergent

 • Factors Institucionals

 • Factors Laborals i Organitzatius

 • Factors Socials

 • Factors del Propi Individu

“L'absentisme és un fenomen multicausal i complex que està relacionat amb l'empresa, l'individu i la societat”

Absentisme per Incapacitat Temporal

Observatori FREMAP Aquest enllaç s'obrirà en una finestra emergent

Observatori Incapacitat Temporal

Observatori Incapacitat Temporal

Els estudis dels processos d'incapacitat temporal del col·lectiu protegit per FREMAP, permet a les empreses establir perfils absentistes i així facilitar l'adopció de programes de millora per promoure la salut dels seus treballadors

Conseqüències Aquest enllaç s'obrirà en una finestra emergent

Conseqüències de Salut

Salut

Abordar la salut des d'un enfocament transversal amb la col·laboració de tots els agents involucrats: treballadors empreses, mútues i Sistema de Seguretat Social

Conseqüències Econòmiques

Econòmiques

 • Costos Directes.
 • Costos Indirectes

Dades Absentisme

Les dades nacionals sobre absentisme i costos s'obtenen de:

Dades FREMAP

FREMAP ofereix a les seves empreses associades a través dels informes d'incapacitat temporal dades sobre l'evolució dels índexs d'incapacitat temporal, així com indicadors d'absentisme en funció de diferents variables estadístiques. Tot això en comparativa amb el sector a què pertany l'empresa.

Així mateix s'ofereixen informes amb l'estimació del cost d'incapacitat temporal durant el període seleccionat.

Pràctiques Empreses Aquest enllaç s'obrirà en una finestra emergent

FREMAP aporta solucions pràctiques a les empreses i posa a la seva disposició el coneixement compartit amb les diferents actuacions i experiències en la gestió de la incapacitat temporal manifestats per les mateixes.

 • Diagnòstic i Índexs d'Absentisme
 • Polítiques d'Empresa
 • Prevenció
 • Comandaments Intermedis
 • Polítiques de Motivació i Clima Laboral
 • Tècniques Econòmiques
 • Tècniques de Control i Seguiment
 • Polítiques d'Assistència Sanitària
Imatge decorativa
Exemples Pràctiques Empreses Aquest enllaç s'obrirà en una finestra emergent

Gestió de la incapacitat temporal

FREMAP col·labora amb les seves empreses associades en l'estudi de les causes que originen les absències dels seus treballadors per motius de salut. Tenint en compte, que la causa principal de la incapacitat temporal, es desenvolupa conjuntament amb cada empresa un conjunt d'actuacions per a la Gestió de la incapacitat temporal Aquest enllaç s'obrirà en una finestra emergent.

Per fer-ho, FREMAP disposa d'un equip multidisciplinari, que treballa de manera conjunta amb les empreses per millorar la salut dels treballadors i en conseqüència millorar la competitivitat de l'empresa.

Equip FREMAP

Equip FREMAP

Gestió: 1.306 persones

Prevenció: 148 persones

Sanitària: 2.356 persones

Suport tècnic: 306 persones

Serveis Generals: 67

Equipament i Instal·lacions

Equipament i Instal·lacions

208 Centres d'Atenció (Assistencials i/o administratius)

4 Hospitals amb internament

4 Hospitals de dia

2 Hospitals Intermutuals

Sistemes d'informació

Sistemes d'Informació

FREMAP Online Aquest enllaç s'obrirà en una finestra emergent

FREMAP Amb tu Aquest enllaç s'obrirà en una finestra emergent

Línia 900 (24h - 365 dies):

900 61 00 61

FREMAP posa a disposició de les empreses Informes d'incapacitat temporal.

Diagnòstic

Seguiment de les AccionsSeguiment periòdic de les accions iniciades conjuntament amb cada empresa.

PrevenirAccions conjuntes entre l'empresa i FREMAP, a través de la promoció d'hàbits de vida i de treball saludables mitjançant la implantació de programes d'educació per a la salut. Canal de Prevenció Aquest enllaç s'obrirà en una finestra emergent

Gestionar

FREMAP desenvolupa la seva gestió perquè el tractament mèdic s'apliqui immediatament i faciliti la ràpida reincorporació dels treballadors en condicions de plena aptitud.

 • Diagnòstic

  FREMAP posa a disposició de les empreses Informes de l'absentisme d'incapacitat temporal en comparativa amb el seu sector.

 • Prevenir

  Accions conjuntes entre l'empresa i FREMAP, a través de la promoció d'hàbits de vida i de treball saludables mitjançant la implantació de programes d'educació per a la salut.

 • Gestionar

  FREMAP desenvolupa la seva gestió perquè el tractament mèdic s'apliqui immediatament i faciliti la ràpida reincorporació dels treballadors en condicions de plena aptitud.

 • Seguiment de les Accions

  Seguiment periòdic de les accions iniciades conjuntament amb cada empresa.